Form Builder

Qalabka Baaritaanka C0VID-19 ee loogu talalay Dugsiga ama Daryeelka Caruurta  

Ujeedada laga leeyahay Qalabkaan Baaritaanka waa in la caawiyo waalidiinta iyo masuuliyiinta si ay u gaaraan go'aan ku saabsan in caruurtoodu ka qaybqaadan doonaan daryeelka caruurta/dugsiga iyo inkale. Baaritaankaan qalabka waa in la sameeyo maalin kasta kahor inta aan la soogelin dugsiga/daryeelka caruurta ayadoo qof kasta si gaar ah looga qaadaayo. Wax macluumaad shaqsiyadeed ah looma baahna marka la isticmaalaayo qalabkaan, taas oo la micno ah adiga iyo/ama ilmahaaga lama aqoonsan doono ama cidna ma oggaan doonto natiijadeena. Isticmaalida qalabkaan waa ikhtiyaari. Waxaa lagugula talinayaa inaad la xariirto daryeel bixiyaha caafimaadka haddii aad qabto su'aalo dheeraad ah oo ku saabsan caafimaadka ilmahaaga. Qalabka waxaa loogu talagalay in wax laga badeli karo ayadoo la raacaayo tallaabooyinkab dheeraadka ah ee Wasaarada Caafimaadka iyo caddeymaha ku aadan halista COVID-19 ee la helo.

Fadlan ogsoonoow: Sababo badan oowgeed (oo ay kamid yihiin xanuunada jira) ayaa kor u qaadi kara halista COVID-19, waxaana laga yabaa tilmaamaha guud inay mar kasta noqon waayaan kuwo ku habboon xaaladaha shaqsiyaadka. Qof kasta waa inuu ka fakaro halisaha caafimaad ee u gaarka ah marka uu go'aan sanaay inuu ka qaybqaato ama ka shaqeeyaan goob shaqo. OPH waxay dhammaan shaqsiyaadka doonaya inay wax ka oggaadaan xanuunada ay halista ugu jiraan ee uu ku keeni karo caabuqa COVID-19 usoo jeedinaysaa inay isticmaalaan webseetka CDC website.Contact Us